ห้องน้ำสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส แบบชักโครก

ห้องน้ำสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส แบบชักโครก สีฟ้า (Mobile Toilet)

ขนาด กว้าง 0.93 ม. ลึก 0.93 ม. สูง 2.40 ม.
อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครก
1 โถชักโครก 1 ชุด
2 สายชำระ 1 ชุด
3 ก็อกสนาม 1 ชุด
4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง
จุดเด่นของห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครก (ดูห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ทั้งหมด)
มีช่องระบายอากาศและกลิ่นมากถึง 3 ช่องมากพอสำหรับคนเข้าห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกทั้งหลังคาโปร่งแสง(แต่ไม่โปล่งใส ปลอดภัยจากสายตาผู้คน)เพื่อประหยัดพลังงาน

Visitors: 2,959,738