เครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น CC9-01 เครื่องกรองน้ำร้อน เย็น  มีระบบ UF NANO PI ORP PI+ORP UV RO

เครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน เย็น รุ่น CC9-01

เป็นเครื่องกรองน้ำ ดื่ม ร้อน เย็น เป็นเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น มีระบบ RO และ RO + Pi-Water และอีกมากมายหลายระบบ

เทคโนโลยี่การกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน เย็น Maktang รุ่น CC9-01

1 Sediment Filter: (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 4 - 6 ด.)
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 6 - 8 ด.)
ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

3 Pre Carbon Filter: (เปลี่ยนทุกระยะ 6-8 ด.)
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

4 Reverse Osmosis Membrane (RO): (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 18 - 24 ด.)
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรียโดย ถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 98%

หากเป็นระบบ UF ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็น Ultra Filtration Membrane (UF) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 18 - 24 ด.)
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียด 0.01 ไมครอน สามารถกรองกำจัดเชื่อจุลินทรีย์ที่แขวงอยู่ในน้ำตลอดจน ไวรัส และแบคทรีเรีย น้ำจึงสะอาดบริสุทธิ์ และยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆ

หากเป็นระบบ Nano ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็น Nano Membrane (UF): (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 18 - 24 ด.)
Nano Membrane 
สามารถกรองไวรัส ( VIRUSES )และ ตะกอนละเอียด ( PARTICLES )ที่มีขนาดเล็ก >0.001 ไมครอน ซึ่งเป็นหน่วนที่มีความละเอียดสูง ทำให้น้ำที่ผ่านระบบ NANO MEMBRANCE FILTER ถือได้ว่าเป็นน้ำที่สะอาดมาก เหมาะสมกับการบริโภค,ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรีย

ขั้นตอนขั้นตอนการกรองของ Nano Membrane
- ผง Tourmoline ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตไฮโดรเจน และทำให้เกิดกระบวนการเพิ่มประจุไฟฟ้า
- ผง Magnetite ทำหน้าที่ควบคุมปฎิกิริยาการเพิ่มและลดออกซิเจน
- ผง Zeolite เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนที่ประจุไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี(โดยอาศัยกระบวนการดูดซึม)
- Gur binder (ผ่านการรับรองจาก FDA) และสารยึดเกาะที่มีส่วนผสมของโพลีเอธิลินที่อัดตัวกันเป็นรูพรุนภายในไส้กรอง
- ผง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับสารเคมี ทั้งสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ต่างๆ

4.1 OPTION (แนวทางเลือกที่จะเพิ่มไป(แนะนำให้ใช้  Pi – Water เป็นน้ำด่าง)) : Pi – Water ( π ) (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 8 - 12 ด.)

5 Post-Carbon Filter: (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 6 - 8 ด.)
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

Specifications:
MODEL : CC9-01
เครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน-เย็น : กำลังการผลิต 300 ลิตร/วัน(25C,60psi)
นำเข้าจาก : กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
ระบบการกรอง : Reverse Osmosis (RO)
กำลังไฟ (w) : 450 w
วัสดุภายนอก : ABC and EGI Steel
ระบบทำความเย็น : by Compressor (1 / 10 HP)
กระแสไฟฟ้า : AC200V/(50/60)Hz
กำลังไฟน้ำเย็น : 80 W.
วัสดุของถัง : Stainless steel
ความจุถังน้ำ ร้อน/เย็น : ร้อน4.0 / เย็น5.0 ลิตร
อุณหภูมิ ร้อน/เย็น : ร้อน 80~90/ เย็น 4~7 (C)
ระบบเครื่องทำความร้อน : Heating System
การควบคุมอุณหภูมิ : by 2 sensors (Bimetal)
น้ำความจุถังเก็บน้ำสำรอง : 20 ลิตร
ระบบความปลอดภัย : ตัดการทำงานอัตโนมัติหากมีน้ำรั่วซึมภายใน
สวิท : สวิทปิด-เปิดการทำงานของน้ำร้อน และน้ำเย็น
ขนาด (มม.) : 370 (ก) X 410 (ย) X 1300 (ส)

Visitors: 2,975,052